rekrutacja do programu

Od 15 kwietnia do 15 maja każdego roku można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki. Druga rekrutacja – uzupełniająca trwa od 31 października do 30 listopada. W tym okresie na stronie internetowej Programu  aktywny jest link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie. Na stronie Programu znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji.

O miejsce w Programie mogą się ubiegać :

studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Wpis warunkowy (brak zaliczenia przedmiotu a co za tym idzie semestru studiów) nie jest przeszkodą uniemożliwiającą wzięcie udziału w Programie. Jeśli tylko dziekan wyrazi zgodę student może wziąć udział w wymianie, oczywiście z obowiązkiem zrealizowania przedmiotu na ustalonych zasadach.

Ofertę programu można dobierać pod kątem:

– kierunku studiów,

– uczelni,

– hasła przedmiotowego.

 

W każdej rekrutacji student/doktorant może wskazać maksymalnie cztery uczelnie (wraz z kierunkami) – począwszy od najbardziej pożądanej – do których chciałby wyjechać. Z katalogu kierunków można wybrać tożsamy lub pokrewny do studiowanego w uczelni macierzystej, także inny stopień studiów (np. nasi doktoranci uczestniczyli w ramach wymiany w zajęciach na studiach I i II stopnia, gdzie mieli dostęp do urządzenia potrzebnego do przeprowadzenia dodatkowych badań oraz będą pogłębiać znajomość języka hebrajskiego również na studiach I stopnia, aby móc swobodnie korzystać                                    z dokumentów źródłowych do przygotowywanej dysertacji).

 

Przebieg rekrutacji:

– założenie konta w IRK MOST;

– wybór uczelni i kierunków studiów;

– złożenie wymaganych dokumentów (podanie wydrukowane z systemu – zaopiniowane przez dziekana/kierownika studiów doktoranckich; zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów; fakultatywnie: list motywacyjny) koordynatorowi uczelnianemu;

– kwalifikacja;

– decyzja (na indywidualnym koncie uczestnika i pocztą tradycyjną).

Informacje o rekrutacji znajdziesz także na oficjalnej stronie Programu MOST:

– dla studentów: tutaj http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku

– dla doktorantów: tutaj. http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/rekrutacjadoc