rekrutacja do programu

PRZEBIEG REKRUTACJI DO PROGRAMU „MOST” UJK KIELCE

Rekrutacja do Programu „MOST” na semestr zimowy i na cały rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 15 kwietnia i potrwa do 15 maja bieżącego roku. W tym czasie aktywny będzie link umożliwiający studentom i doktorantom rejestrację w systemie IRK MOST. https://most.uka.uw.edu.pl/

O miejsce w Programie mogą się ubiegać :

studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Wpis warunkowy (brak zaliczenia przedmiotu a co za tym idzie semestru studiów) nie jest przeszkodą uniemożliwiającą udział w Programie, o ile dziekan wyrazi zgodę,

Ofertę programu można dobierać w systemie IRK MOST pod kątem:

kierunku studiów,

uczelni,

hasła przedmiotowego.

W każdej rekrutacji student/doktorant może wskazać maksymalnie cztery uczelnie (wraz z kierunkami), do których chciałby wyjechać. Z katalogu kierunków można wybrać tożsamy lub pokrewny do studiowanego w uczelni macierzystej, także inny stopień studiów.

Przebieg rekrutacji:

  1. Uczestnik zakłada konto w systemie IRK MOST
  2. Uczestnik wybiera uczelnie i kierunki studiów
  3. Uczestnik drukuje wniosek wygenerowany przez system. Dołącza zaświadczenia o średniej ocen z całego toku studiów oraz list motywacyjny.
  4. Uczestnik składa podpisane dokumenty do dziekana wydziału/kierownika studiów doktoranckich. Dokumenty można złożyć osobiście lub przysłać pocztą tradycyjną.
  5. Po pozytywnym zaopiniowaniu podania przez dziekana, student dostarcza komplet dokumentów (wniosek, zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów oraz list motywacyjny) do Koordynatora Uczelnianego. Koordynator przekazuje dokumenty studenta do Prorektora ds. Kształcenia.
  6. Uczestnik jest kwalifikowany przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia.
  7. Uczestnik zostaje poinformowany o wynikach rekrutacji na indywidualnym koncie w systemie IRK MOST.
  8. Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do konkretnej uczelni przyjmującej uczestnik powinien skontaktować się z tamtejszym koordynatorem uczelnianym Programu MOST, oraz jeżeli jest taka potrzeba złożyć wniosek o zakwaterowanie w domu studenta.

Informacje o rekrutacji znajdują się także na oficjalnej stronie Programu MOST:

dla studentów: tutaj http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku

dla doktorantów: tutaj. http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/rekrutacjadoc

Kontakt:

Agnieszka Wilczkowska

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

Rektorat, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 308,  tel. 041 349-72-73