Dokumenty do pobrania

Wyjazd na wymianę w ramach Programu MOST wiąże się z koniecznością uzupełnienia kilku ważnych dokumentów.

Po uzyskaniu decyzji o zakwalifikowaniu do konkretnej uczelni niezbędne będzie złożenie w macierzystej uczelni wniosku o przyznanie indywidualnej organizacji zajęć (według wzoru dostępnego w systemie internetowym uczelni lub dostępnego w dziekanacie) a następnie uzupełnienie Porozumienia o programie zajęć, ewentualnie Aneksu do porozumienia o programie zajęć – jeśli konieczne będzie wprowadzenie zmian w porozumieniu.

Dodatkowo uczestnicy wymiany, będący studentami/doktorantami ostatniego roku studiów zobowiązani są złożyć w uczelni przyjmującej Oświadczenie o przygotowywaniu pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej.

W trakcie wymiany uzyskane zaliczenia i złożone egzaminy odnotowywane będą w Karcie okresowych osiągnięć, odrębnej dla studenta i doktoranta.

Dodatkowo uczestnicy wymiany, dla których nasza uczelnia jest uczelnią przyjmującą, zobowiązani są do złożenia, po zakończeniu wymiany, Karty obiegowej uczestnika Programu MOST.

 

Obowiązujące wzory dokumentów znajdziecie Państwo tutaj:

  1. http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty
  2. Karty obiegowej uczestnika Programu MOST
  3. Karty oKarta-obiegowa-MOSTOświadczenie o przygotowywaniu pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej