Przebieg wymiany

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zaliczenie (w tym również uzyskanie zgody dziekana na warunkowe kontynuowanie studiów) semestru/roku studiów poprzedzającego bezpośrednio okres planowanego pobytu na wymianie oraz indywidualna organizacja studiów w macierzystej uczelni, gdzie uczestnik Programu zachowuje swoje prawa i obowiązki, pobiera świadczenia, oraz gdzie obowiązuje go zaliczenie semestru/roku studiów zgodnie z podpisanym i zatwierdzonym w obu uniwersytetach Porozumieniem o programie zajęć.

Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do konkretnej uczelni przyjmującej należy skontaktować się z tamtejszym koordynatorem uczelnianym Programu MOST – lista i dane kontaktowe na stronie MOST-u – oraz jeśli jest taka potrzeba złożyć wniosek o zakwaterowanie w domu studenta.

 

W macierzystej uczelni przed wyjazdem uczestnik wymiany:

–  przedłuża ważność legitymacji studenckiej/doktoranckiej;

– składa wnioski o stypendia (wszystkie, o które chce się ubiegać w terminach i na zasadach obowiązujących w danym roku akademickim);

– ustala z wykładowcami terminy zaliczeń (zgodnie z wytycznymi zawartymi w harmonogramie załączonym do decyzji/ rozstrzygnięcia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji zajęć).

Ponadto uczestnik wymiany, będący studentem lub doktorantem ostatniego roku studiów ma obowiązek złożyć oświadczenie, podpisane przez promotora pracy, w którym zobowiązuje się do przygotowania pracy dyplomowej/dysertacji pod kierunkiem tegoż promotora, w macierzystej uczelni.

 

Porozumienie o programie zajęć to dokument zawierający wykaz przedmiotów obowiązujących uczestnika w danym semestrze/roku studiów, w podziale na te, które będą przez niego realizowane w uczelni macierzystej oraz te realizowane w uczelni przyjmującej. Wśród ww. przedmiotów znajdują się przedmioty obowiązujące uczestnika zgodnie z programem kształcenia na studiach w macierzystej uczelni (ewentualnie ich odpowiedniki – jeśli będą realizowane w uczelni przyjmującej) oraz przedmioty dodatkowe wybrane do realizacji w uczelni przyjmującej. Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi na każdej uczelni służą pomocą merytoryczną w skonstruowaniu tego dokumentu. Listy koordynatorów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni w zakładkach poświęconych Programowi MOST.

Dokument Porozumienie o programie zajęć uczestnik ma obowiązek złożyć (po  ustaleniach z koordynatorami na obu uczelniach i zatwierdzeniu przez dziekanów albo  kierowników studiów doktoranckich obu uczelni) w uczelni macierzystej (oryginał) oraz przyjmującej (kopia) do 30 października – w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki oraz – do 15 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni.

 

Informacje o przebiegu wymiany znajdziesz także na oficjalnej stronie Programu MOST: tutaj. http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/zakwalfikowany